«Συγκρότηση ομάδων εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του συλλογικού προγραμματισμού αξιολόγησης της σχολικής μονάδας»

Ο Διευθυντής ενημέρωσε τον Σύλλογο σχετικά με το συλλογικό προγραμματισμό  αξιολόγησης της σχολικής μονάδας  σύμφωνα με την Υ.Α. με Αριθμ. 6603/ΓΔ4, ΦΕΚ 140 τ. Β΄/20-01-2021.

Οι εκπαιδευτικοί συγκροτήθηκαν σε ομάδες, οι οποίες επέλεξαν τις Λειτουργίες, τους Άξονες και τους Δείκτες που θα αναλάβουν να υλοποιήσουν.

Οι ομάδες δράσεις εκπαιδευτικών ανά Λειτουργία, Άξονα και Δείκτες διαμορφώθηκαν ως εξής:

Α΄ Ομάδα: Αθανασιάδου Άννα ΠΕ02, Κασάπης Αθανάσιος ΠΕ04.02, Παπαϊωάννου Βασιλική ΠΕ06 και Σταυρίδης Νικόλαος ΠΕ11. Επιλογή της 1ης Λειτουργίας: «Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία» Άξονας 1: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση Δείκτες: Ενίσχυση ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων μαθητών/τριών, Εφαρμογή πρακτικών διαφοροποιημένης μάθησης, Ενασχόληση με ομίλους, σχολικές δραστηριότητες, προγράμματα Άξονας 3: Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριών Δείκτης: Υποστήριξη και ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών/τριών. Τίτλος δράσης «Παραδόσεις του τόπου μας μέσα από τα μάτια των μαθητών». Συντονίστρια η εκπαιδευτικός Παπαϊωάννου Βασιλική ΠΕ06.

Β΄ Ομάδα: Διακογιάννης Γεώργιος ΠΕ78, Ζουπίδου Ζηνοβία ΠΕ02, Μερλίδου Βασιλική ΠΕ02 και Τσελεμπόνης Αναστάσιος ΠΕ03. Επιλογή της 1ης Λειτουργίας: «Παιδαγωγική και μαθησιακή λειτουργία» Άξονας 2: Σχολική διαρροή – φοίτηση Δείκτης: Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων και προς την αγορά εργασίας. Τίτλος δράσης «Και μετά το Γυμνάσιο, τι;». Συντονίστρια η εκπαιδευτικός Μερλίδου Βασιλική ΠΕ02.

Γ΄ Ομάδα: Μιμίκου Κυριακή ΠΕ07, Μουρίκη Θεοδώρα ΠΕ01, Μουστάκα Σουλτάνα ΠΕ88.02 και Παυλίδου Αθηνά ΠΕ03.  Επιλογή της 2ης  Λειτουργίας: «Διοικητική Λειτουργία», Άξονας 7: Σχολείο και κοινότητα, Δείκτες: Πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση δικτύων σχολείων, Ενίσχυση σχέσεων και επιδίωξη συνεργασιών με φορείς, Εξωστρέφεια – Διάχυση καλών πρακτικών. Τίτλος δράσης: «Νοιάζομαι, προσπαθώ, μπορώ». Συντονίστρια η εκπαιδευτικός Παυλίδου Αθηνά ΠΕ03.

Δ΄ Ομάδα: Καλαντζή Βασιλική ΠΕ34, Μπέκου Ελένη ΠΕ04.01, Παπαϊωάννου Βασιλική ΠΕ06, και Σίμου Μαρία ΠΕ86. Επιλογή της 3ης  Λειτουργίας: «Επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών». Άξονας 8:  Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις Δείκτες: Συμμετοχή σε επιμορφώσεις από αρμόδιους φορείς και συμμετοχή σε ενδοσχολικές επιμορφώσεις. Άξονας 9: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα Δείκτης: Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα (Erasmus κ.λ.π.). Τίτλος δράσης: «Συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά e Twinning προγράμματα». Συντονίστρια η εκπαιδευτικός Καλαντζή Βασιλική ΠΕ34.